IL GIARDINO Ieale per tutte le stagioni a
https://maps.google.com/maps/api/geocode/json?address=IL+GIARDINO+Ieale+per+tutte+le+stagioni+Via+Archi+106+Trapani&sensor=false&key=AIzaSyDm4GdsGHV9fJ8SAx2qi6Io2A3Vi6-ibg0IL+GIARDINO+Ieale+per+tutte+le+stagioni+Via+Archi+106+Trapani{
  "results" : 
  [
   {
     "address_components" : 
     [
      {
        "long_name" : "106",
        "short_name" : "106",
        "types" : 
        [
         "street_number"
        ]
      },
      {
        "long_name" : "Via Archi",
        "short_name" : "Via Archi",
        "types" : 
        [
         "route"
        ]
      },
      {
        "long_name" : "Trapani",
        "short_name" : "Trapani",
        "types" : 
        [
         "locality",
         "political"
        ]
      },
      {
        "long_name" : "Trapani",
        "short_name" : "Trapani",
        "types" : 
        [
         "administrative_area_level_3",
         "political"
        ]
      },
      {
        "long_name" : "Libero consorzio comunale di Trapani",
        "short_name" : "TP",
        "types" : 
        [
         "administrative_area_level_2",
         "political"
        ]
      },
      {
        "long_name" : "Sicilia",
        "short_name" : "Sicilia",
        "types" : 
        [
         "administrative_area_level_1",
         "political"
        ]
      },
      {
        "long_name" : "Italy",
        "short_name" : "IT",
        "types" : 
        [
         "country",
         "political"
        ]
      },
      {
        "long_name" : "91100",
        "short_name" : "91100",
        "types" : 
        [
         "postal_code"
        ]
      }
     ],
     "formatted_address" : "Via Archi, 106, 91100 Trapani TP, Italy",
     "geometry" : 
     {
      "bounds" : 
      {
        "northeast" : 
        {
         "lat" : 38.0237253,
         "lng" : 12.5304596
        },
        "southwest" : 
        {
         "lat" : 38.0235148,
         "lng" : 12.5302512
        }
      },
      "location" : 
      {
        "lat" : 38.0236235,
        "lng" : 12.530363
      },
      "location_type" : "ROOFTOP",
      "viewport" : 
      {
        "northeast" : 
        {
         "lat" : 38.0249820302915,
         "lng" : 12.5317043802915
        },
        "southwest" : 
        {
         "lat" : 38.0222840697085,
         "lng" : 12.5290064197085
        }
      }
     },
     "partial_match" : true,
     "place_id" : "ChIJb5IDW9VjGRMRka_FUbzOEaQ",
     "types" : 
     [
      "premise"
     ]
   }
  ],
  "status" : "OK"
}
Aggiungi ai preferiti
Altre strutture ricettive